Simulacija Poasonovog procesa sa konstantnom ili promenljivom stopom

Ova interaktivna simulacija je deo teksta objavljenog na NOVA portalu.

Pritisnite dugme 'Start' za početak, 'Pauza' za privremeno zaustavljanje ili 'Ponovo' za novu simulaciju.

Tokom simulacije možete menjati stopu koristeći se "reglerom".